Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Komenda Powiatowa jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat pomocniczy, przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie realizuje zadania Policji określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu pszczyńskiego.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji Komendy Powiatowej jest obiekt KPP w Pszczynie przy ul. Bogedaina 18 i Komisariatu Policji w Pawłowicach przy ul. Karola Miarki 1.

Działalność Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie podlega nadzorowi Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów województwa śląskiego oraz organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi i utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do podstawowych zadań Policji należą:
1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,
3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
4) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
5) nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
6) kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
7) współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
8) gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,
9) prowadzenie bazy danych zawierającej informację o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA).

Policja realizuje także zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Zakres działania Komendy określają odrębne przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komendy, komisariatów i innych  jednostek organizacyjnych Policji

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.09.2008
Data modyfikacji 06.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KPP w Pszczynie
Osoba udostępniająca informację:
Marek Sodzawiczny
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Błaszczyk
do góry