Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Składanie petycji

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
   
 • Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
   
 • Petycja powinna zawierać:
 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

Szczegółowe informacje dot. trybu składania petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

POUCZENIE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Pszczynie.

Kontakt:

ul. Bogedaina 18, 43- 200 Pszczyna, tel.32 44 93 200

email: komendant@pszczyna.ka.policja.gov.pl

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

Pani/Pana dane osobowe :

będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KPP w Pszczynie nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana petycji.

Metryczka

Data publikacji 21.10.2015
Data modyfikacji 06.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Błaszczyk
Osoba udostępniająca informację:
Karolina Błaszczyk Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie
Osoba modyfikująca informację:
Karolina Błaszczyk
do góry